Antidote COVID-19 – mobiilisovelluksen tietosuojailmoitus

Antidote COVID-19 mobiilisovelluksen tarkoitus on tiedottaa COVID-19 pandemiasta ja sen vastaisesta rokotekampanjasta. Lisäksi tavoitteena on torjua rokotteisiin yleensä liittyviä vääriä tietoja ja pelkoja. Vaikka sovelluksen tietosisältö on Maailman Terveysjärjestön (WHO) tarkistamaa, se ei korvaa terveydenhuollon ammattilaisen antamia neuvoja. Antidote COVID-19 mobiilisovelluksen ikärajasuositus on 10+ vuotta. 

Tämä tietosuojailmoitus koskee Antidote COVID-19 mobiilisovellusta

Mobiilisovelluksen ja sen kautta kerättyjen henkilötietojen rekisterinpitäjä, ohjelmointiyritys Psyon Games (”Psyon”) on vahvasti sitoutunut suojelemaan käyttäjien yksityisyyttä ja pyrkii suojaamaan käyttäjien henkilötietoja tämän tietosuojailmoituksen (”Ilmoitus”) mukaisesti. Tämä Ilmoitus koskee Antidote COVID-19 -mobiilisovelluksen käyttäjiä koskevia henkilötietoihin, joita Psyon kerää ja käsittelee.

Psyonin keräämät henkilötiedot ja tietolähteet

Mobiilisovelluksen käyttö ei edellytä rekisteröitymistä, eikä Psyon siten kerää henkilötietoja rekisteröitymisen yhteydessä. Psyon ei tietoisesti kerää alaikäisten tietoja. Alle 16-vuotiaat käyttäjät ohjeistetaan hylkäämään analytiikan keruu ja käyttö sovellusta käyttöönotettaessa. Psyon kerää mobiilisovelluksen tuottamiseksi tiettyjä henkilötietoja mobiilisovelluksen kautta:

 • Psyon käyttää mobiilisovelluksen yhteydessä analytiikkatyökaluja, jonka osana voidaan käsitellä esim. käyttäjien IP-osoitteita. Näitä palveluita ovat:
  • GameAnalytics, jota käytetään mobiilisovelluksen sisäisten tapahtumien analysointiin sekä mobiilisovelluksen toiminnan ja pelaajakokemuksen kehittämiseen. Lisätietoja siitä, miten GameAnalytics käsittele henkilötietoja, löytyy täältä.
  • Google Firebase, jota käytetään mobiilisovelluksen sisäisten tapahtumien analysointiin sekä mobiilisovelluksen toiminnan ja käyttäjäkokemuksen kehittämiseen sekä ohjelmoitujen mainosten mahdollistamiseen digitaalisissa kanavissa. Lisätietoja siitä, miten Google Firebase käsittele henkilötietoja, löytyy täältä.
  • Facebook, jota käytetään demografiatietojen keräämiseen. Nämä tiedot tulevat Psyonin käyttöön vain yksilöimättömässä muodossa. Lisätietoja siitä, miten Facebook käsittelee henkilötietoja, löytyy täältä.
  • Google Play Services, jota käytetään laitekohtaisten tietojen keräämiseen kuten versiotiedot, vikailmoitukset jne. Android-laitteilla. Lisätietoja siitä, miten Google Play käsittelee henkilötietoja, löytyy täältä.
  • Apple, jota käytetään laitekohtaisten tietojen keräämiseen kuten versiotiedot, vikailmoitukset jne. iOS-laitteilla. Lisätietoja siitä, miten Apple käsittelee henkilötietoja, löytyy täältä.
 • Mobiilisovelluksen avulla voidaan toteuttaa käyttäjäkyselyitä. Käyttäjäkyselyiden yhteydessä Psyonille siirtyy käyttäjien antamat vastaukset.

Psyon ei pyri tunnistamaan käyttäjiä Psyonin käsittelemien tietojen perusteella ja pyrkii aggregoimaan ja minimoimaan tiedot niin, ettei käyttäjää voida tunnistaa tietojen perusteella. 

Käsittelyn oikeusperuste ja tarkoitus

Psyonin käsittelemien henkilötietojen (ks. yllä) osalta Psyonin oikeus kerätä ja käsitellä tietoja perustuu Psyonin oikeutettuun etuun tuottaa mobiilisovellus sen käyttäjille, havaita ja korjata siinä esiintyviä virheitä ja kehittää mobiilisovellusta edelleen. Käyttäjäkyselyiden tuloksia käytetään lisäksi mobiilisovelluksella tavoitellun terveystiedottamisen onnistumisen arvioimiseen ja käyttäjäkokemuksen kehittämiseen.

Psyon käyttää muita kuin mobiilisovelluksen toiminnan kannalta välttämättömiä analytiikkatyökaluja mobiilisovelluksen sisäisten tapahtumien analysointiin ja pelaajakokemuksen kehittämiseen vain, jos käyttäjä on antanut siihen suostumuksensa kytkemällä sovellusanalytiikan päälle ennen pelaamisen aloittamista. Käyttäjä voi milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa kytkemällä sovellusanalytiikan pois päältä.

Psyonin käsittelemiä henkilötietoja käsitellään lähtökohtaisesti vain näihin tarkoituksiin. Rajoitetuissa tilanteissa Psyon voi myös käsitellä tietoja myös muulla, lainsäädännön vaatimalla tavalla. 

Kenelle Psyon voi jakaa käyttäjän henkilötietoja

Psyon voi jakaa Psyonin käsittelemiä henkilötietoja (ks. yllä) muiden yhtiöiden kanssa, siltä osin kuin se on välttämätöntä oikeutettujen liiketoimintatarpeiden täyttämiseksi tai soveltuvan lainsäädännön noudattamiseksi. Psyon voi myös jakaa näitä rajoitettuja henkilötietoja valikoitujen kolmansien osapuolten kanssa, mukaan lukien:

 • liikekumppanit, toimittajat ja alihankkijat, jotka tarjoavat palveluja Psyonille
 • analytiikan ja hakukoneiden palveluntarjoajat, jotka avustavat Psyonia mobiilisovelluksen kehittämisessä ja optimoinnissa;
 • jos Psyon ostaa tai myy sen liiketoimintaa tai varoja, se voi luovuttaa käyttäjien henkilötietoja kyseessä olevan liiketoiminnan tai varojen potentiaalisille myyjille tai ostajille;
 • jos kolmas osapuoli ostaa Psyonin tai merkittävän osan sen varoista, Psyonin hallussa olevat henkilötiedot voivat olla osa siirrettävistä varoista; tai
 • jos Psyonilla on velvollisuus luovuttaa tai jakaa käyttäjien henkilötietoja lainsäädännöllisen velvoitteen noudattamiseksi tai sen käyttöehtojen tai muiden sopimusten täytäntöön panemiseksi tai soveltamiseksi tai Psyonin, sen asiakkaiden tai muiden osapuolten oikeuksien, omaisuuden tai turvallisuuden suojelemiseksi. Tähän sisältyy tietojenvaihto muiden yritysten ja järjestöjen kanssa petosten torjuntaa ja vaatimustenmukaisuutta koskevaa riskienhallintaa varten sekä tietojenvaihto valvonta- ja terveysviranomaisten kanssa haittavaikutuksien ja tuotevirheen raportoimista varten.

Psyon voi käyttää henkilötietojen käsittelyyn alihankkijaa (eli ns. henkilötietojen käsittelijää). Kun Psyon antaa henkilötietojen käsittelyn tietyn alihankkijan tehtäväksi, Psyon tarkistaa ja valitsee kyseisen alihankkijan huolellisesti ja valvoo kyseistä alihankkijaa tarpeellisella ja asianmukaisella tavalla varmistaakseen käsiteltäväksi annettujen henkilötietojen turvallisuuden.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Psyonin käsittelemien henkilötietojen osalta jotkin käsittelyyn osallistuvista Psyonin kanssa samaan konserniin kuuluvista yhtiöistä ja/tai palveluntarjoajista sekä mobiilisovelluksen yhteydessä toimivista analytiikkapalveluista sijaitsevat Euroopan talousalueen (”ETA”) ulkopuolella olevissa maissa, joiden lainsäädäntö ei takaa samaa tietosuojan tasoa. Psyon varmistaa, että asianmukaiset turvatoimet toteutetaan ja että soveltuvaa lainsäädäntöä ja muuta sääntelyä noudatetaan tällaisille vastaanottajille tehtävien siirtojen yhteydessä. Tiedot kulloinkin sovellettavista suojatoimista ovat saatavilla kohdassa ”yhteystiedot” ilmoitettujen kanavien kautta.

Kuinka Psyon suojelee käsittelemiään henkilötietoja

Psyon toteuttaa kohtuulliset ja asianmukaiset fyysiset, hallinnolliset ja tekniset suojatoimet suojellakseen käsittelemiään henkilötietoja katoamiselta, väärinkäytöltä, luvattomalta pääsyltä, luovutukselta, muuntelulta tai tuhoamiselta. Vaikka Psyon tekee parhaansa suojellakseen käsittelemiään henkilötietoja, Psyon ei voi taata, ettei henkilötietojen häviämistä, väärinkäyttöä tai muuttamista tapahtuisi. Henkilötietojen välittäminen tapahtuu käyttäjän riskillä, ja on otettava huomioon, että Internetin välityksellä siirrettyjen tietojen turvallisuutta ei voida taata.

Käyttäjän oikeudet

EU:ssa olevilla yksilöillä on tiettyjä rekisteröityjen oikeuksia, joihin voi liittyä rajoituksia. Näihin oikeuksiin kuuluu: (i) oikeus vaatia pääsyä omiin henkilötietoihin tai pyytää kyseisten henkilötietojen oikaisua tai poistamista; (ii) oikeus pyytää käsittelyn rajoittamista tai vastustaa henkilötietojen käsittelyä; (iii) oikeus henkilötietojen siirtämiseen järjestelmästä toiseen; ja (iv) oikeus peruuttaa suostumus käsitellä henkilötietoja.

Jos käyttäjä haluaa käyttää jotain yllämainituista oikeuksista, käyttäjä voi olla yhteydessä Psyoniin jäljempänä annettuihin yhteystietoihin. EU:ssa yksilöillä on myös oikeus tehdä valitus heidän henkilötietojensa käsittelystä paikalliselle tietosuojaviranomaiselle.

Kuinka pitkään Psyon säilyttää henkilötietoja

Psyonin käsittelemiä tunnistettavia henkilötietoja säilytetään vain niin kauan kuin se on tarpeen niiden tarkoitusten toteuttamiseksi, joita varten henkilötiedot on kerätty. Henkilötietojen säilyttämisen tarpeellisuus arvioidaan säännöllisesti osana Psyonin sisäisiä tarkastuskäytäntöjä huomioiden paikallisen lainsäädännön ja muun sääntelyn asettamat vaatimukset sekä Psyonin oikeutetut liiketoimintatarpeet.

Muuta tärkeää tietoa

Antidote COVID-19 mobiilisovellus voi tarjota linkkejä kolmansien osapuolien verkkosivustoille. Tässä kuvattu tietosuojailmoitus ei sovellu kyseisiin sivustoihin. Käyttäjän tulee tarkistaa lainsäädäntöä ja yksityisyydensuojaa koskevat osiot kultakin verkkosivustolta, jossa käyttäjä vierailee.

Kuinka tavoittaa Psyon Games Oy

Käyttäjä voi ottaa Psyoniin yhteyttä käyttääkseen rekisteröidyn oikeuksia, tehdäkseen kyselyitä tai lähettääkseen valituksia liittyen Psyonin toteuttamaan henkilötietojen käsittelyyn. Psyon suorittaa tarvittavat toimenpiteet vastatakseen pyyntöihin, kyselyihin ja vaatimuksiin. Psyon vastaa vaatimuksiin kolmenkymmenen (30) arkipäivän kuluessa.

Psyon Games pidättää oikeuden sivuuttaa jatkuvasti toistuvat, kohtuuttomia vaatimuksia sisältävät tai muilla tavoin liiketoimintaa tarkoituksellisesti häiritseviksi tulkittavat yhteydenotot.

Yhteystiedot

Psyon Games Oy:n osoite on Matarankatu 2, 40100 Jyväskylä, Finland

Mikäli käyttäjällä on kysyttävää siitä, miten Psyon käsittelee henkilötietoja, käyttäjä voi olla yhteydessä käyttämällä seuraavia yhteystietoja: dpo@iamtheshield.com 

Tärkeää tietoa

Suomen tietosuojaviranomainen valvoo henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuutta ja yksilöiden tietosuojaoikeuksien toteutumista. Saadakseen lisätietoja yksityisyydensuojasta tai mikäli käyttäjä ei pysty ratkaisemaan hänellä olevaa ongelmaa suoraan Psyonin kanssa ja hän haluaa tehdä tästä valituksen, käyttäjä voi ottaa yhteyttä tietosuojavaltuutettuun seuraavien yhteystietojen avulla: sähköposti: tietosuoja@om.fi tai puhelinvaihde: 029 56 66700. Katso myös www.tietosuoja.fi

Tämä tietosuojailmoitus tulee voimaan kesäkuussa 2021.

Antidote COVID-19 mobiilisovelluksen käyttöehdot

Nämä käyttöehdot koskevat Psyon Games Oy:n (”Psyon”) Antidote COVID-19 mobiilisovelluksen (”mobiilisovellus”) käyttöä. Mobiilisovellus on mobiilipeli, jonka tarkoituksena on on tiedottaa COVID-19 pandemiasta ja siihen liittyvästä rokotekampanjasta. Lisäksi tavoitteena on torjua rokotteisiin yleensä liittyviä vääriä tietoja ja pelkoja. Mobiilisovellusta ei ole tarkoitettu sairauden diagnosointiin, eikä se korvaa terveydenhuollon ammattilaisen antamia neuvoja. Mobiilisovelluksen suositusikäraja on 10+ vuotta.

Käyttäjän tulee hyväksyä nämä käyttöehdot ennen mobiilisovelluksen käytön aloittamista. Mobiilisovelluksen asentaminen ja käyttö on samalla osoitus siitä, että käyttäjä vakuuttaa olevansa täysi-ikäinen, tai niin vanha kuin sovellettava laki edellyttää tällaisen sovelluksen käyttöehtojen hyväksymiseksi. Lisätietoja siitä, kuinka Psyon käsittelee henkilötietoja mobiilisovelluksessa, löytyy näihin käyttöehtoihin liitetyltä mobiilisovelluksen tietosuojaselosteelta.

Psyon pidättää oikeuden muuttaa näitä käyttöehtoja ja tietosuojaselostetta, milloin tahansa harkintansa mukaan. Käyttöehtojen ja tietosuojaselosteen muutokset tulevat voimaan, kun ne on julkaistu mobiilisovelluksessa. Jatkamalla mobiilisovelluksen käyttöä käyttäjän katsotaan hyväksyneen muutokset. Mikäli käyttäjä ei hyväksy kulloinkin voimassa olevia käyttöehtoja tai tietosuojaselostetta, tulee käyttäjän välittömästi lopettaa mobiilisovelluksen käyttö.

Käyttöoikeus mobiilisovelluksen käyttöä varten

Psyon myöntää käyttäjälle maksutta näissä käyttöehdoissa määritellyn rajoitetun, peruutettavissa olevan, ei-yksinomaisen, ei-siirrettävän, ei-edelleen lisensoitavan käyttöoikeuden mobiilisovellukseen käyttäjän henkilökohtaisia, ei-kaupallisia tarkoituksia varten. Mobiilisovelluksen käyttöönotto ei edellytä rekisteröitymistä. Käyttäjällä ei ole oikeutta käyttää mobiilisovellusta muihin tarkoituksiin.

Käyttöoikeus on voimassa toistaiseksi. Käyttäjä voi irtisanoa käyttöoikeutensa milloin tahansa poistamalla mobiilisovelluksen mobiililaitteestaan.

Kaikenlainen mobiilisovelluksen käyttö näiden käyttöehtojen, lain tai hyvän tavan vastaisesti on kiellettyä, ja saattaa johtaa käyttöoikeuden välittömään päättymiseen sekä oikeudelliseen vastuuseen. Käyttäjä hyväksyy, että käyttäjä ei missään olosuhteissa:

 • kopioi, muokkaa tai muuta, alilisensoi, jälleenmyy tai muulla tavoin kaupallisesti hyödynnä mobiilisovellusta, sen osia tai sisältöä tai käyttäjälle myönnettyä henkilökohtaista käyttöoikeutta;
 • ryhdy muuhun toimeen, jonka Psyon katsoo olevan ristiriidassa mobiilisovelluksen tarkoituksen ja suunnitellun toiminnan kanssa;
 • kierrä tai muokkaa mitään mobiilisovellukseen mahdollisesti asetettuja turvallisuustoimia tai pääsy- ja käyttörajoituksia;
 • aiheuta häiriöitä tai muuten vaikuta mobiilisovelluksen toimintaan tavalla, joka vaikeuttaa toisten käyttäjien mahdollisuutta käyttää mobiilisovellusta; tai
 • takaisinmallinna, käännä tai muutoin yritä selvittää mobiilisovelluksen lähdekoodia, ellei sitä ole laissa erikseen sallittu, tai muutoin yritä hankkia tietoa mobiilisovelluksesta käyttäen keinoja, joita Psyon ei ole nimenomaisesti hyväksynyt.

Psyon pidättää oikeuden määrittää, minkälaisten toimien se katsoo olevan näiden käyttöehtojen tai mobiilisovelluksen tarkoituksen ja suunnitellun toiminnan vastaisia.

Mobiilisovelluksen päivitykset ja lakkauttaminen

Mobiilisovellus on luonteeltaan muuttuva ja kehittyvä. Psyon pidättää oikeuden muokata mobiilisovellusta ja sen sisältöä milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta käyttäjälle. Mobiilisovelluksen käyttö saattaa edellyttää, että käyttäjä hyväksyy mobiilisovellusta koskevia päivityksiä.

Psyon pidättää oikeuden lopettaa tarjoamasta ja/tai tukemasta mobiilisovellusta tai mobiilisovelluksen osaa milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta käyttäjälle, jolloin käyttäjän käyttöoikeus mobiilisovellukseen tai sen osaan lakkaa välittömästi olemasta voimassa.

Mobiilisovelluksen omistus- ja immateriaalioikeudet

Kaikki mobiilisovellukseen liittyvät oikeudet, kuten omistusoikeus, tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet mobiilisovellukseen, sen sisältöön, ulkoasuun ja mobiilisovellukseen liittyvään materiaaliin kuuluvat Psyonille. Psyon pidättää kaikki oikeudet, joita ei nimenomaisesti luovuteta näissä käyttöehdoissa.

Ei lisätakuita

Rajoittamatta Psyonin alla ”Vastuunrajoitukset”-kohdassa mainittua vastuuta, mobiilisovellus toimitetaan "sellaisena kuin se on" mahdollisine vikoineen ja puutteineen ilman minkäänlaisia takuita. Psyon ei voi taata, että mobiilisovellus ja sen sisältö (i) täyttää käyttäjän vaatimukset; (ii) toimii kaikkialla maailmassa tai kaikissa käyttöympäristöissä; (iii) on keskeytyksettä saatavilla tai häiriöttä käytettävissä; (iii) on virheetön tai puutteeton; tai (iv) ei sisällä viruksia tai muita haitallisia osia.

Käyttäjä vastaa itse mobiilisovelluksen käytön edellyttämien laitteiden, ohjelmistojen sekä viestintä- ja tietoliikenneyhteyksien hankkimisesta, kustannuksista ja toimivuudesta.

Vastuunrajoitukset

Sovellettavan lain sallimissa rajoissa, Psyon ei ole vastuussa käyttäjälle mistään suorasta, epäsuorasta, välillisestä tai muusta vastaavasta vahingosta, mukaan lukien tulojen tai tuottojen menetyksestä, kadonneista tiedoista tai liiketoiminnan häiriöstä tai vastaavista aineettomista menetyksistä, jotka johtuvat tai liittyvät millä tahansa tavalla mobiilisovellukseen tai näihin käyttöehtoihin.

Käyttäjä sitoutuu vastaamaan täysimääräisesti, suojaamaan ja puolustamaan Psyonia kaikilta väitteiltä, vaatimuksilta, vahingonkorvausvaatimuksilta ja menetyksiltä, mukaan lukien kohtuulliset asianajokustannukset, joita kolmas osapuoli vaatii mobiilisovelluksen näiden käyttöehtojen, lain tai hyvän tavan vastaisesta käytöstä. Edellä mainittu ei kuitenkaan sovellu, mikäli oikeuksien loukkaaminen ei liity käyttäjän tahalliseen tai tuottamukselliseen toimintaan.

Mikään näissä käyttöehdoissa mainittu ei rajoita käyttäjän lakisääteisiä oikeuksia. Vaikka jotkin rajoitukset eivät olisi voimassa lainsäädännön vuoksi, käyttöehtosopimus on muilta osin sitova.

Sovellettava laki ja riidanratkaisu

Näihin käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia, lukuun ottamatta sen lainvalintasäännöksiä. Erimielisyystilanteet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti osapuolten välisillä neuvotteluilla. Mikäli sovintoratkaisuun ei päästä, erimielisyydet ratkaistaan Suomessa sijaitsevassa toimivaltaisessa tuomioistuimessa. Kuluttaja voi viedä erimielisyyden myös kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi). Halutessaan kuluttaja voi myös käynnistää asian käsittelyn eurooppalaisessa verkkovälitteisessä riidanratkaisufoorumissa (http://ec.europa.eu/odr).

Yhteystiedot

dpo@psyongames.com

Contact us

Want to work with us? Check out our careers.
Questions? Comments? We'd love to hear:

Psyon games phone contact +358 442 788 515


Download on the App StoreGet it on Google Play

Subscribe to our newsletter

If you’re interested in what we’re doing, you can get updates from us on social media and subscribe to our mailing list! For information about our privacy practices: Privacy Policy